8 voordelen van Microsoft 365 voor jouw organisatie (2024)

Efficiënt en productief werken. Het is zo belangrijk voor jouw organisatie. Wanneer de samenwerking en communicatie soepel verlopen heeft dit grote invloed op de productiviteit van je medewerkers. Productiviteitssoftware helpt hierbij. Microsoft is 365 een voorbeeld van een productiviteitstool. Welke voordelen biedt Microsoft 365 voor jouw organisatie? Dat lees je in deze blog.

Whitepaper: een overzicht van alle Microsoft 365-applicaties

Voordelen van werken met Microsoft 365

1. Je medewerkers vergaderen efficiënter

Onderling iets afstemmen met een medewerker, online vergaderen met je team van twaalf man of een keynote-sessie geven aan honderd mensen: dankzij de Office-apps van Microsoft 365 kan dit. Gebruik OneNote, PowerPoint, Outlook en SharePoint Online om samen beter te communiceren en te vergaderen. Volgens onderzoek van Forrester bespaar je wekelijks bijna twee uur per medewerker dankzij effectievere vergaderingen.

2. Je medewerkers kunnen tegelijkertijd in hetzelfde bestand werken

Dankzij de realtime co-authoring-functie werken je medewerkers tegelijkertijd in dezelfde bestanden in SharePoint. Je medewerkers zijn op deze manier minder tijd kwijt aan het versturen van bestanden, het werken in verkeerde bestanden of het opslaan van verkeerde versies.

3. Microsoft 365 verbetert het teamwerk

De verschillende communicatiefuncties maken online samenkomen voor je team eenvoudig:

  • gebruik Yammer voor informeel contact;
  • maak gebruik van de chatfunctie van Teams voor onderlinge communicatie en het uitwisselen van bestanden;
  • zet Teams in voor vergaderingen en het aanmaken van groepen.

Teamwerk verbetert en medewerkers nemen sneller beslissingen, mede dankzij tools als Power BI Pro en MyAnalytics. Dit kan leiden tot wel 15.6% snellere beslissingen.

Van Yammer en Sharepoint tot Teams en Onedrive: hoe zet je al deze communicatiefuncties in? Bekijk onderstaande video.


4. Werken vanuit één centraal punt

Met Microsoft 365 heb je alle tools bij elkaar die je nodig hebt. Je werkt dus vanuit één centraal punt. Onderweg snel wat bijwerken of taken wijzigen? Dat kan, omdat alle gegevens en apps zijn gesynchroniseerd. Je hebt op elke plek toegang tot je e-mail, agenda en taken.

5. Je medewerkers kunnen overal vandaan werken

Met Microsoft 365 kun je overal vandaan werken en ook vanaf elk device, via de browser of een mobiele app. Uiteraard ideaal wanneer je medewerkers op afstand samenwerken of wanneer je meerdere locaties hebt.

Whitepaper: zo geef je het hybride werken vorm binnen je organisatie

6. Je bedrijfsdata is veilig in de cloud

Microsoft 365 is een compleet veilige omgeving voor je bedrijfsdata. Dankzij veiligheidsmaatregelen, zoals multifactor-authenticatie komt je bedrijfsinformatie nooit terecht bij personen die geen toegang hebben vanuit Microsoft Azure. Microsoft identificeert en stopt bedreigingen en malware onmiddellijk. Zo blijft je data goed beveiligd en houd je controle over je bedrijfsinformatie.

Meer weten over grip op je data tijdens het werken in de cloud? Lees deze blog.

7. Schaalbaarheid dankzij Microsoft 365

Een van de beste functionaliteiten van Microsoft 365 is dat je de tools kunt gebruiken die je maar wilt. Microsoft heeft namelijk een uitgebreid aanbod van apps. Die kun je inrichten naar de wensen van jouw organisatie. Je organisatie kan dus met je meegroeien. Dankzij de mix-en-match-functies van apps kun je op maat gemaakte oplossingen maken voor elke afdeling van je organisatie.

Meer weten over het bouwen van apps met Microsoft 365? In deze video leggen wij het je stap voor stap uit.

8. Je hoeft je niet druk te maken over updates

Microsoft 365 voert automatische updates uit voor alle applicaties. Je applicaties zijn dus altijd beschikbaar voor gebruik. Dit is een groot voordeel, zeker wanneer jouw organisatie snel verandert of groeit. Je medewerkers kunnen zich focussen op de taken die echt belangrijk zijn, terwijl Microsoft zorgt dat alle applicaties klaar zijn voor gebruik.

Extra voordeel: voorspelbare kosten dankzij het Microsoft 365-abonnement

Met Microsoft 365 betaal je per gebruiker per maand, net als bij een abonnement. De kosten van de licentie hangen af van het functionele niveau dat je organisatie kiest. Deze vorm van betalen maakt je Microsoft 365-uitgaven voorspelbaar. Upgrades zijn inbegrepen in de kosten van je licenties. Er zijn dus geen additionele kosten. Voor ict-managers is dit natuurlijk handig, het helpt je om je budget goed vooruit te plannen.

Start met productiever werken dankzij Microsoft 365

Microsoft 365 biedt een hoop voordelen als het gaat om productief werken. Zowel op korte als op lange termijn. Wel is het belangrijk dat je Microsoft 365 goed implementeert binnen je organisatie. Je medewerkers moeten er graag mee willen werken. Ze moeten de nieuwe software omarmen. Benieuwd hoe je stapsgewijs Microsoft 365 implementeert in je organisatie om vervolgens als een speer te gaan? Download dan onze whitepaper inclusief een praktisch stappenplan.

8 voordelen van Microsoft 365 voor jouw organisatie (1)

8 voordelen van Microsoft 365 voor jouw organisatie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 6316

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.